Actividades que promoven o desenvolvemento intelectual dos nenos e nenas

• Estudio e Reforzo Escolar
• Actividades de razoamento e lóxicaActividades que promoven o desenvolvemento intelectual dos nenos e nenas
• Programas de animación á lectura
• Programas de comprensión e velocidade lectora
• Programas de atención ás necesidades educativas específicas, dislexias, discalculias, disgrafias
• Técnicas de estudio e apoio na preparación de exames
• Contidos curriculares a través das TICsActividades que promoven o desenvolvemento intelectual dos nenos e nenas
• Informática
• Inglés para todos e todas
• Apoio ás familias ante calquera tipo de problemática educativaActividades que promoven o desenvolvemento intelectual dos nenos e nenas
• Actividades de integración social para os nenos e nenas mais desfavorecidos con Programa de Becas para compra de material escolar
• Actividades de Coaching Infantil para aqueles nenos e nenas, pais e familiares que o soliciten